Air Sgàth Nan Iomadh Linn
(Scots-Gaelic ‘Auld Lang Syne’)
Robert Burns, translated by Ruairidh Mac Dhomhnaill

[Scots-Gaelic]
[Rough Phonetic]

1
An còir an càirdeas dhol air dìth,
‘S a leigeil as ar cuimn’?
An còir an càirdeas dhol air dìth
Air sgàth nan iomadh linn.
 
Séisd
Air sgàth nan iomadh linn, a ghaoil,
Air sgàth nan linn a dh’fhalbh,
Gun gabh sinn cupan coibhneas blàsd’
Air sgàth nan linn a dh’fhalbh.

2
Is agad-sa biodh cupan làn
Is agam-sa, mi-fhìn,
Is òlar cuach an aoibhneas ait
Air sgàth nan iomadh linn.
 
3
Nach tric a ruith sinn air na cnuic,
A’buain nan neòinean grinn,
Ach ‘s iomadh ceum a rinn sinn streap
Bho àm nan iomadh linn.

4
Gur tric a ghrunnaich sinn san t-struth,
Bho mhaduinn gu àm-bìdh,
Ach eadrainn bhùirich iomadh muir
Bho àm nan iomadh linn.
 
5
Seo dhut mo làmh, mo charaid fìor,
‘S do làmh-sa thoir dhomh-fhìn,
Is òlaidh sinn gu ghrunnd a’ chup’
Air sgàth nan iomadh linn.

Séisd x 2

1
Ahn korr an cardjes GHole air jee
Sa LAY-gel ahs ar kuyn?
Ahn korr an cardjes GHole air jee
Air skah nan ee-muGH leen.
 
CHORUS
Air skah nan ee-muGH leen, a GHuil,
Air skah nan leen a Gha-luv
Gun gahv shin cupahn kayv-ness blahst
Air skah nan leen a Gha-luv.
 
2
Iss ahgut-sa bee cupahn lawn,
Iss agum-sa mee heen,
Iss oh-lar koo-ach an ayv-ness atch
Air skah nan ee-muGH leen.
 
3
NaXch tree-k uh roo-ee shin air na knu-ik,
Ah boo-yn nan nyo-nyun green,
AXch seem-muGH kaym a rine shin strayp,
Vo Ahm nan ee-muGH leen.

4
Gur tree-k uh GHrunn-iXch shin san troo,
Vo vahd-een goo ahm-bee,
AXch ed-reen voo--reeXch ee-muGH moo-r
Vo ahm nan ee-muGH leen.
 
5
Show GHut moe lahv, mo Xcharad feer,
S-doe lahv-sa hor GHo-heen,
Iss oh-laGH shin-guh GHroond uh Xchup
Air skah nan ee-muGH leen.

CHORUS x 2


The display of these songs on this site is only meant as a means for the Celtic Arts Center Choir to distribute songs to its members. This is not intended for wider publication or larger distribution.
© 2003 TechnoCelt Productions in association with The Celtic Arts Center / An Claidheamh Soluis. All rights reserved.