Oidhche Mhath Leibh
(Good Night to You All)
Faclan Le Iain MacFarlane

[Scots-Gaelic]
[Rough Phonetic]

1 [E]
Cha'n 'eil inneal ciùil a ghleusar,
Dhùisgeas smuain mo chléibh gu aoibh
Mar ni duan 'o bheòil nan caileag;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.
 
Séist [C#]
Soiridh leibh 's oidhche mhath leibh
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh;
Guidheam slàinte ghnàth bhi mar ruibh;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.

2 [E]
'S guth gu 'm chridhe pong nan òran,
Caidir sòlais òigridh 'seinn;
Aiteal ciùin air làithean m'òige;
Sonas a bhi'n còmhnuidh leibh.
 
Séist [C#]

3 [E]
Mathair uisge 'n tobair fhìoruisg',
Cainnt ar sinnsir brìgh na loinn;
'S faochadh tlàth o ànradh m'inntinn,
'Nuair bheir rann na glinn a'm chuimhn',

Séist [C#]

4 [E]
Grian cha laidh an nochd air mìltean,
Leis am binn a fuinn 's a roinn,
'S do'm bi'n sgeul 'na mhór thoil-inntinn
Dh'innseas dhaibh gu'n robh sinn cruinn.
 
Séist [C#]

5 [E]
Astar cuain cha dean ar sgaradh,
'S dùrachd daimh am bannaibh toinnt';
Gleidh an t-àgh na dh'fhàg a bheannachd;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.
 
Séist [C#]

6 [E]
Thuit ar crann air saoghal carach;
'S coma sud, tha 'mhaitheas leinn;
"Bidh sinn béo an dòchas ra-mhath,"
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.

Séist [C#]

1
Xchahnyel in-nyahl cyoo-il ah ghlay-sar
GHoosgahs shmey-an moe CHlayv guh eeyv
Mahr nee doo-an oh-vyoil nahn cah-lyeg
Eye-CHeh vah leyv, byannoCH-d leyv.
 
Chorus
So-ree leyv iss eye-CHeh vah leyv
Eye-CHeh vah leyv, byannoCH-d leyv;
Gooi-yum slanch-uh gnah vee mahr rev;
Eye-CHeh vah leyv, byannoCH-d leyv.
 
2
Ss gooh gum CHree-yeh pong nahn or-an
Cay-jer so-lish oygree shayn;
Ach-ill cyuin air la-yen moy-geh;
So-nus ah veen coh-nee leyv.
 
Chorus
 
3
Mah-here ooish-gehn toh-ber eer-ishk,
Ca-eye-nt air shin-sheer bree na lee-yn;
Ss fu-CHud t-law oh-awn-roGH min-chen,
Noor ver roun nah glin yahm CHoo-ineh,
 
Chorus

4
Gree-in CHah lye ah-noCH-d air meel-chen,
Lesh ahm bean a fwin sah ro-in,
Ss dom bee-n scalel na-vor hull-in-chen
Yin-shass GHav gun roe shin crooin.
 
Chorus
 
5
Aster cooin CHah jean air ska-ra,
'Ss door-uCH-d dayv ahm bahn-nev toe-inch;
Glay ahn tah-na GHahg ah vyan-noCH-d;
Eye-CHeh vah leyv, bannoCH-d leyv.
 
Chorus
 
6
Hooch air crown air soo-al carroCH;
Ss-cumah shood, ha vaih-us leyn;
Bee shin b-yo ahn doh-CHas rah-vah
Eye-CHeh vah leyv, bannoCH-d leyv.
 
Chorus


¢] Farewell and good night,
and a blessing with you.
I wish you good health as usual,
Good night and a blessing with you.
1] No musical instrument is tuned
To stir the thought of my bosom
As the song from the mouths of the girls.
Good night and a blessing with you.
2] The voice of my heart, tone of the songs,
Cherished joy of the youths singing,
A tranquil glimpse of the days of my youth.
Good night and a blessing with you.
3] ~ 4] ~ 5] ~
6] ~

The display of these songs on this site is only meant as a means for the Celtic Arts Center Choir to distribute songs to its members. This is not intended for wider publication or larger distribution.
© 2006 TechnoCelt Productions in association with The Celtic Arts Center / An Claidheamh Soluis. All rights reserved.